Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

es8 28 AUGUSTUS 1798.

Heeft de Vergadering, ingevolge Articul 3a Lit. b. van het Reglement B. der] Staatsregeling, Gedecreteerd:

De Tweede Kamer overweegende, dat de redenen door de Eerfte Kamer bygebragt allezints voldoende zyn, bekragtigd de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid , door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Befluit. Houdende:

„ Voorts geconfidereerd hebbende, dat de voor„ ro-'rnde Burger S. J. van Langen in deeze refiden„ tie Plaats, al waar hy in het waarneemen van zynen „ Post het delict, waar van hy befchuldigd word, zou ge„ perpetreerd hebben, en alwaar hy ook in verze„ kerde bewaaring genomen is, zich met 'er woon „ had nedergezet en is gehuisvest geweest, en mits„ dien ook :er deezer,rPiaa.tze zynen Domiciliairen „ Rechter hebben en erkennen moet, en dat hy, als „ een der hoogfte Ambtenaaren van Staat geweest

zynde, aan de jurisdiclie van 't Hof van Juftitie

over de voormaalige Gewesten Holland en Zee„ land natuurlyk fubjeél is; befluit:dat de Burger S.

J. van Langen , voor den voorfchreeven Hove „ van Holland, als zynen competenten Rechter, moet „ te recht ftaan.

„ Zullende bier van by ExtracT deezes worden ken„ nis gegeeven aan het Uitvoerend Bewind der Ba„ taaffche Republiek, tot informatie

„ En zal dit Befluit., overeenkomftig het 60. Ar„ ticul der Staatsregeling, ter bekrachtiging, met en „ benevens het voorfchreeve Rapport in originali, wor-

den gezonden aan de Tweede Kamer van het Ver„ tegen vvoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks,"

En

Sluiten