Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En gedelibereerd hebbende over de verklaring van onverwylde noodzakeiykheid in het zelve vervat, heeft deze Vergadering, ingevolge Art. 32. Litt. a., van het Reglement 13. der Staatsregeling, gedecreteerd: — De tweede Kamer overweegende, dat de redenen door de Eerfie Kamer aangevoerd t voldoende zyn, bekrachtigd de verklaring van onverwylde noodzakeiykheid door de Eerfie Kamer, geplaatst aan het hoofd va» het volgend Befluit; houdende:

„ ,, De Eerfte Kamer van 't Vertegenwoordigend „ „ Lichaam des Bataaffchen Volks gehoord heb„ ,, bende het Rapport van een perfoneele Com„ „ misfie uit hun midden benoemd, op eene Mis„ ,, live van het Intermediair Uitvoerend Bewind, „ „ gefchreeven alhier den 6 Augustus; om daar by ,, „ gealleguëerde redenen, voordragende, om het „ „ zelve te authorifeeren tot het doen vervaardigen „ „ van zeekere daarby nadere opgegeevene Water„ „ leiding, in dier voegen, als het zelve tot berei„ ,, king van 't heilzaam oogmerk, om namentlyk „ „ 's Lands Scheepen ter Rheede van Texel en het „ ,, Nieuwe Diep , kosteloos en genoegzaam van „ „ versch water te voorzien, zoude nodig en nut„ ,, tig vinden, en wyders, dat deze Vergadering, „ „ ingevolge het 4ofte Art. van de algemeene be„ „ ginzelen der Staatsregeling voor het Bataaffche „ ,, Volk, de openbaare noodzakeiykheid erkennen„ ,, de, geliefde te decreteeren, dat de Eigenaars „ „ der Landen, waardoor de voorfz. Waterleiding „ „ zoude moeten worden gebragt, het leggen van „ „ dezelve door hunne Landen tégens billyke fchaê„ „ vergoeding zullen moetea permitteeren; En in „ „ aanmerking genoomen hebbende, dat, als dit „ „ werk zal gemaakt worden, het buiten alle be„ „ denking is, dat met hetzelve hoe eer zo beeter, „ ,, en nog wel geduurende dit jaar, een aanvang zal „ „ moeten gemaakt worden, verklaard, dat 'er is

„ „ on-

Sluiten