Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?i8 15 SEPTEMBER 179$.

„ der Gemeente, of ook anderzins bekend zyn) door „ expiratie van den tyd, waar voor dezeiven zyn aan„ gefield, zullen komen voortevallen, in tyds , en s, ten minden drie weeken voor dezelve expiratie ; n en met rek'ie tot de vacatures, welke door fterf-

gevallen, of andere, bevorens onvoorziene gebeuM renisfen mogten veroorzaakt worden, met den mees„ ten fpoed, diredfelyk aan het Uitvoerend Bewind, „ by Misfive kennis' te geven, ten einde, daaröm„ trent zoodanige voorzieninge by hetzelve Ukvoes, rend Bewind, za.1 kunnen worden gedaan, als het„ zelve, overëenkomftig de Staatsregeling, tot ge„ rief der Ingezetenen, en ten meesten dienfte van „ de Justitie zal oordeelen te behooren-

„ En zal extracl deezes gezonden worden , aan het „ Uitvoerend Bewind, om hier aan hec noodig effect

te geeven.

„ En zal dit befluit-'', cevens met dit Rapport, mits„ gaders de Mbfives der Municipaliteic van Valken„ burg, en van den Hove van Justitie van het voor„ maalig Gewesc Gelderland, mee de daarby zynde „ Bylaage, alles in originali ) ter fanctie worden ge„ zonden aan de tweede Kamer van het Vertegen„ woordigend Lichaam des Bataaffchen Volks".

En vervolgens over voorfchreve befluit zelve gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering ingevolge, Are. 32. Ut. e. van het Reglement B, der Staatsregeling , gedecreteerd.

De tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal die bekrachcigd Befluic, ingevolge Articui 69. der Staatsregeling, onverwyld gezonden worden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, en tevens een affchrift gezonden worden aan de eerfte Kamer.

Is

Sluiten