Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 SEPTEMBER! 1798. ai£

Is geleezen ExtraB uit het Register der befluiten , van de eerfte Kamer, van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, in dato 13. September 1798, op eene daarby gevoegde Misfive van het Intermediair Administratief Beftuur van het vo jrmaalig Gewest Holland, gefchreven alhier den to. deezer, daar by voor dragende dat Margaretha de Groot, welka zich by Requeste aan het Intermediair Wetgevend Lichaam, heeft vervoegd, ten einde te obtineeren, geduurende den tyd van drie maanden furcheance van betaaling, van de 80. en 40. Penning, met de 10. verhooging, wegens den Boedel en nalatenfchap van Lambrecht van der fVoordtfo^. welk Request, zy van gemelde Intermediair Wetgevend Lichaam had geobtineerd, provifioneele furcheance; als nog nalatig was gebleeven, om de documenten ter verificatie van haar Request by te brengen, waar door zou. de kunnen gebeuren, dat zy, op eene fub en oprebtive wyze, zoude erlangen het verzogte uitftel, door geduurig te delayëeren, tot dat de tyd van drie maanden, voor welke zy op de 25. Juny laatstleden uitftel had verzogt, was verftreeken, tendeerende het befluit, om de provifioneele aan haar verleende furcheance dadelyk in te trekken, en buiten efted te ftellen: en zynde van den volgenden inhoud.

„ De eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Sj Lichaam des Bataaffchen Volks, gezien hebbende s, eene Misfive van het Intermediair Administratief „ Beftuur van het voormaalig Gewest Holland, ga„ fchreven alhier den 10. deezer, daarby voordra„ gende dat Margaretha Catharina de Groot, wel„ ke zich by Requeste aan het Intermediair Wetges, vend Lichaam , ten einde te obtineeren, geduuren„ de den tyd van drie maanden furcheance van be-

„ taa-

Sluiten