is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai SEPTEMBER 1798* 313

>, alle Inkomften, [welke door een ieder Tngezeten

van dit Gemeenebest, 's jaarlyks genooten worden; 5, en mitsdien van alle Renten, Revenuen, Traéte-

menten, Dag-gelden, Emolumenten, Vacatiën, „ Pacht en Huur - penningen , Penfioenenv Tontie„ nen, Prebenden, Winften, Baaten en Voordeelen, „ zoo van de vaste Goederen of Panden door hem 1, zelve gebruikt wordende, of aan een ander in huur* „ af te ftaan, als mede van de Intresfen van alle Ca„ pitaalen of Effecten, welke hy refpeftivelyk in ei„ gendom bezit, of waar van hem het Vrugtgebruik „ toekomt, het zy binnen of buiten de Republiek „ gelegen, ( daar onder ook begreepen de dividenten „ der Engelfche Fondfen,) als van de Ambten, Be„ dieningen ,Commisfiën hem opgedragen, ofBenefi„ ciën, waarmede hy begunftigd is} mitsgaders van „ alle de onderfcheidene profesfiën , Koophandel , „ Neeringen, Handteeringen, Fabrieken of Trafie„ ken, doorhem geëxerceerd of gedreeven wordende ;

van alle Salarisfen , Makelaars- en Dagloonen , „ Maand- of Weekgelden , het zy op zich zeiven of

in dienst van anderen binnens Huis woonende, en „ generaaliyk uit welken anderen hoofde, en onder wel„ ken anderen titul zyne Kostwinning of Beroep ook „ zoude mogen zyn, niets hoe genaamd uitgezonderd, „ zullende dezulken welke eenig vast goed of Land

in Eigendom bezitcen, en hetzelve in Perzoon bes, woonen, of gebruiken, verpligt zyn naar evenredig„ heid van andere zoortgelyke Goederen te begroo,5 ten hec montant der Huur of Pagt, welke zy van „ dit hun Eigendom zouden kunnen genieten, indien „ hetzelve aan anderen wierd verhuurd of verpacht, „ en hec montant van deeze berekening als hetinkoo n men van zoodanig en door hem zelL be woond of V „ ge.