is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5 SEPTEMBER 1798- 425

zogc, dit Plan aan deeze Vergadering te willen overgeven; waaraan hy thans voldeed.

Is gede'érëeëf rd: voorfchreeve Plan cn Wetten met erkentenis "oor cte IcfLdyken yver en de Vaderlandfche pogingen van het Gezelfchap aanteneemen; eri hetzelve Exemplaar ten dienfte der Leden in de Secretarie te deponeeren.

Zullende van dit Decreet Extract gezonden worden aan den Burger N. van den Bosch, als waarnemende het Secretariaat van het voornoemde Gezelfchap.

Geleezen de Requeste van Arnoldus van Beek Notaris en Makelaar in den Haag, verzoekende , na in het breede bygebragte redenen , met een der Commies Plaatfen, by deeze Kamer, 't zy tot notuleeren of expediêeren te mogen worden begunlTigd.

En gedecreteerd: voorfchreeve Requeste te ftellen, in handen van den Burger Reprtefentant Bacot, en verdere, op den eerften Augustus laatstleden benoemde Gecommitteerden , ten einde deeze Vergadering, daaromtrent te dienen, van confideratiën en advis.

En zal Extract dezes.wotden gezonden, aan den Burger Reprtefenrant Bacot , als ecrstbenoem.de in voorfchreeve Commisfie tot informatie,

Geleezen een Extract uit het Register der Be fluiten van de Eerfh Kamer, van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks van den si. deezer , daar door ter kennis brengende van deeze Vergadering, dat tot Prajfident by de Eerfle Kamer, voor de eerstkomende veertien dagen is benoemd, de Burger Verhoyfen.

En is gedecreteerd , het voorfchreven aan te neemen voor Notificatie.

! Gf-