is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.25 SEPTEMBER 1798. 427

3°. Vart dén f4. deezer op eene Misfive van her Intermediair Administratief Beihiur van het voormatvlig Gewest Holland, daarby verzogt hebbende te worden- geïnformeerd, hoedanig Lte handelen, ten aanzien' der. door W- G. F. Bentinck, thans gecus'todiëert op 't Kas>eel te Woerden,- ^gevraagde.^qsttj unie van onkosten; gedunrende zyne detenfie in den Jaare 1795. in de Casfelenye alhier -gemaakt.

osv :• sdd an^ansd .■• a*b nsh u*v c:;:o zb 4". Van den, 14. deezer op de Requeste van Johan Bortekopf, gebooren te Balie, in hot Rus&fch^j Soldaat in de Eerde Compagnie van het derde Barrad Ion der vierde .'halve Brigade, thans gedetineerde by den geweldigen Provoost te Leeuwarden, verzoekende abolitie, remisfie en mitigatie van lïraf, of gratie, wegens gepleegde Defertie.

50. Van den 17. deezer, op de Requeste van Nicolaas Harri, woonende te Belft; geadfilteerd mee zyn Vader Johannes Harri, mede woonende aldaar, verzoekende restitutie van zekere Effecten en Papieren, onder het Committé van Juftitie te Belft berustende.

6'J. Van den 17 deezer, op eene Misfive van de Gecommitteerden, tot Defenfie van het voormaalig Gewest Stad en Lande, verzoekende dat de noodige bepaalingen mogen worden gemaakt, omtrent zeker Dedommagement, aan zoodanige gewapende Burgers te accordeeren, welken zich tot Defenfie des Vaderlands zouden leenen, en zich ten dien einde buiten de plaats hunner wooning laaten gebruiken.

7®. Van den 19. deezer, op de Requeste van

Sara