Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494 *8 SEPTEMBER 1798.

„ voorgefiaagen hebbende, om aan Covert Wetering!, cum fuis, Tiendpacjiters onder Ceertruidenberg, „ eene remisfie te verleenen over hunre in 1796. ge„ pachte Tienden in dat Domein, uir hoofde van het zoo zeldzaam als geweldig verlies en fchaade, „ door de Muizen, aan hunne toen ter tyd te Veld „ ftaande, en in de Scbuureri liggende Graanen toe„ gebragt, die het Land als een p'aag hadden over„ ftroomd. en de tweede en derde leezing van voor„ zegde Misfive, op den 21. deezer en heden gefchied „ zynde, heeft de Vergadering op voordragt van het„ zelve Bewind, beflooten, aan Covert Weterings, „ cum fuis, allen in den jaare 1796. geweest zynde Pachters van de Titnden van de Domeinen onder Geertruidenberg behoorecde, derzelver verzoeken „ mits deezen te accordeeren, cn dien volgende het Uitvarend Bewind van de Bataaffche Republiek te „ authorifeeren, om aan denieh en eene gedeelte hun„ ner fchuld, blykens de nevens bovengemelde Mis* „ five gevoegde lyst op ƒ 2199., als een derde van „ het geheel getauxeerd, en alzoo maar voor een zes« ,, de of / 1099 - io :, kwyt te fchelden, onder „ conditie van de resteerende Pachtpenningen uiter* „ lyk voor 1. January aarjftaande, prompt te zullen „ aanzuiveren.

„ Zullende hier van by Extract deezes worden „ kennis gegeeven, zoo aan het Uitvoerend Bewind „ voornoemd, met toezending der Bylaagen, nevens „ deszelfs Misfive gevoegd, (na de bek>achtiging van „ dit befluit j als aan der Ceneraliteits Rekenkamer, „ respeccivelyk tot informatie.

„ En zal overëenkomftig het óofte Articul der Staatsregeling dit befuit ter bekrachtiging worden „ gezenden aan de Tweede Kamer van het Vertegen-

„ woor-

Sluiten