Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49» 28 SEPTEMBER 1798.

„ volkomen fesfie van actie, aan de Domeinen van „ Cukmborg; en zulks, ten einde het Uitvoerend „ Bewind zoude kunnen trachten, by eene definitive „ Vrede met Engeland, het montant van voorfchreeve „ prcetenfie te repeteeren, met toezegging van in dat „ geval den Suppliant verder te zullen te gemoet komen „ omtrem hetgeen dezelve meerder mogt bedragen, dan „ het montant van de hier vooren gemelde remisfie. „ En zal extract van dit Bejluit worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Repu„ bliek, tot informatie en naricht:

„ En zal gelyk extract, overëenkomftig het óofte „ Articül der Staatsregeling, met en benevens de beide „ Misfives van het Uitvoerend Bewind, en de daarby „ behoorende Stukken, en het in deezen uitgebragt „ Rapport, in originali, worden gezonden aan de „ Tweede Kamer ter bekrachtiging.

En daar van de drie leezingen by de Eerfle Kamer confteerd, is de tweede leezing deezer Stukken by deeze Vergadering bepaald op Woensdag den 3. October eerstkomende.

Zynde dien onverminderd nog befloten, deeze Stukken te ftellen in handen der Commisfie, op den 26. deezer benoemd, aan wier hoofd zich de Burger Reprtefentant de Crane bevind, ten einde daaromtrent deeze Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Zullende Extract deezes worden gezonden aan den Burger Repra?fentant de Crane, als eeistbenoemden m de voorfchreeve Commisfie, tot informatie.

\s geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den at>.

dee-

Sluiten