is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 OCTOBER 179S. 73

Kamer geleezen , daarby verzogt hebbende brieven ! van Venia atatis in communi formd \ en de twee' de en derde leezing op den 45. September daaraan" volgende en heden gefchied zynde, is bef koten: het ' verzoek der Requestranten te accordeeren, zullende

dienvokende ten behoeve van ieder der voorfz. Rel quescran'ten, de door haar verzochte brieven van Venia. " atatis , in behoorlyke forma worden gedepêch„ eerd ; waarvan by Extract deezes aan het Uit„ voerend Bewind der Bataaffehe Republiek , met „ toezending der voorfz. Requesten en Bylaagen, ttt " originali, (na dat dit Befluit zal bekrachtigd zyn) „ zal worden kennis gegeven, tot informatie.

En zal dit Befluit, overëenkomflïg Art. 60. der „ Staatsregeling, ter bekrachtiging gezonden worden

aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend " Lichaam des Bataaffchen Volks, met en benevens ,, de gemelde Requesten en Bylaagen, alles tn ort* „ ginali^

En daar de drie lee2ingen by de Eerste Kamer blyken te zyn gefchied , zoo is de tweede leezing deezer Stukken, by de Vergadering bepaald op Drags. dag den 9. Oétober aanftaande.

Is geleeze» een Extraü uit het Register der Bef fluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordig «end Lichaam des Bataaffchen Volks, van den a. Oétober laatstleden, genomen \ na het rapport eener perfoneele Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van Mozes Levy Cohen, Burger en Inwooner van den Haag, zich beklagende, dat het Schoenmaakers-Gilde alhier, hem twaalf paarSchoeE 4 nefi