is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao OCTOBER 179&. 43i

„ nantiën op den voorfchreeven Impost geëmaneerd; en ingevaile hy zoude mogen worden bevonden van de by deezen aan hem verleende gratie eenig mis„ bruik te hebben gemaakt, daar door zal zyn vervallen in de Boetens en poenaliteiten , zo by de " generale als particuliere Ordonnantiën, tegens de " fraudatcurs geltatuëerd , en daarenboven ook van „ het effect der voorfz. gratie gepriveerd en verlloken „ zal zyn.

„ Ten derden , dat het verzoek van de Burgers „ Embricqs en Hofman , voor zo verre hetzelve is „ llrekkende tegen den opbouw eener Glasblazery en de Vrydommèn aan Macalester Loup te verleenen , „' komt te vervallen, als zynde ftrydig tege de uitdrukke„ lykeletter eer Staatsregeling, en hetzelve dienvolgens „ word gedeclineerd en geweezen van de hand.

Ten vierden, dat het verdere gedeelte van 't Re, quest en Memorie van gemelde Burgers Embricqs en Hofman, tendeerende, om egaale voorrechten V te genieten, als andere Glasfabrieken in deezeRepubliek existeerende, genooten hebben, en om zo" danige maatregulen te nemen , waar door de invoer ',' van 't vreemde Glas word geweerd, zal worden ge11 Held in handen van 't Uitvoerend Bewind, om -.! daarop te dienen van confideratiën en advis. ' „ Ten vyfden, en laatstelyk, dat de gronden, waar , op de Burgers van der Knuyst en van den Akker , •' Eigenaars van twee Blekeryën by de Stad Delft, f! hun verzoek (naamlyk dat het verzoek van den Burger Macalester Loup mogte worden geweezen „ van de hand) fundeeren , alleszins onvoldoende zynde, en dus in geene aanmerking kunnende komen, hetzelve verzoek te declineeren en te wyzen ;, van de hand. ^