Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S<H *4 OCTOBER 1798,

daartoe worden, gebruikt, zul de geweldige Provoost ge-, uieten vier Guldens daags, en voor eiken Stokkenknegt téné Gulden daags, waaronder de Reiskosten en Verpeeringen zullen begreepen zyn.

6-

Voor de Verteering van een Gevangen of Gecondemneerden onder weg zal'worden betaald een derde boven bet gewDorie Kostgeld , hetwelk voor ieder Gevangen er Gecörulneerde.ri naar zynen rang gefixeerd is hx delnfhictie en het Reglement" voor de geweldige Provoosten, in dato 1,2. Maart 1792.

7.

Indien het Transport gefchied door een Detachement Van het-guarnifoen, zal daarvoor worden betaald, aan één Sergeant twaalf, aan één Corporaal agt, en aan één geWéené Militair zes ftuivers daags, boven hunne sewookc Gages of Leeningen, doch waaronder humie Vertee-. tingen zullen zyn begreepen.

Indien een Gevangen of Gecondemneerde, gednurende de overbrenging moet worden geftooten, en dezelve dooreen Detachement moet worden overgebragt, zal tot het futen en >c*tfl uiten worden medegegeven een Stokkeaknegt, die daarvoor gemeten zal eene Daalder, daags, zyne Yerteeringen daaronder begreepen.

* « -

Indien een getransporteerd Gevangen of Gecondemneer-. d'e wordt, of reeds is veroordeeld in de Kosten en Mifen van Justitie, en vermogende is om dezelve te bètaalen*, zullen alle de voorfz. Kosten door zodanigen Gecondem-. geerden moeten worden voldaan»

Be geweldige Provoosten van de Guarnifoenen zullen alle de Vtporfz,. kosten moeten voorfchietén, zo als ook hit geen voor ieder tot confinement Gecondenineerden by zyne inkomst in het Tuchthuis moet worden betaald • en- /al de geweldige Provoost die verfchooten Penningen Ktöaten isepetccron van den- Geeondemneerden, die in de *' s,''; e Mifen van Juftitie verweezcn is, en het vermo* $:n heelt, om dezelve, te betaqkij,.

C

Sluiten