Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 OCTOBER 1798. 5°5

Maar ingeval de Gecon<?emneerde tot het betaalen dief Kosten onvermogend is, zal de geweldige Provoost de voorfz. Kosten brengen in zyne Declaratie ten laste van den Lande, en daarby overleggende voorfz. ichntteiyice ordre van den commandeerenden Officier van het Guarmfoen, de noodigc Quitantiën , en een Declaratoir van den Auditeur-Militair van het Diftrift; houdende: dat zodanig Gecondemneerde is getranfporteerd op de wyze bydie fchriftelyke ordre vermeld, en dat de Gecondemneerde onvermogend is om die Kosten te betaalen.

12.

Indien een geweldige Provoost buiten Haat mogt zyn oin zodanige verfchotten te doen, zal hy deswegeus in tyds by Requeste om eene Ordonnantie ter goeder rekening mogen verzoeken.

Èn zal hiervan by Extract deezer, zo aan het Uitroerend Bewind der Bataaffche Republiek, als aan de Generaliteits Rekenkamer worden kennis gegeven, tot derzclver informatie en naricht refpedivelyk.

„ Zullende dit befluit , ingevolge het 60. Arr. „ der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge„ zonden aan de Tweede Kamer van het Vertcgen„ woordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, met „ en benevens voorzegd Rapport en de Hukken daar„ toe relatif, in originali"

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer Stukken- by deeze Vergadering, bepaald op den 37. Oftober eerstkomenden.

Is geleezen een Extraiï uit hst Register der befluiten van de Eerfle Kamer yan het Vertegenwoordigend LiclMam des Bataaffchen Volks van den 22. October laatstleden, op de Requeste van .Jan Jacob Broers , verzoekende brieven van Venia alatis tn H h 5 com-

Sluiten