Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4 OCTOBER 1798. 50?

zing op den 20. en de twede leezing op den 24. October daaraanvolgende zyn gefchied , houdende het befluit dier Kamer op het rapport van de Burgers ReprEefentanten Schluiter en verdere Gecommitteerden, tot onderzoek , in hoe verre het al dan niet noodzakelyk zy, dat verzoeken van Fenia <etath en diergelyke, aan drie leezingen worden onderworpen; welk befluit in de Notulen van den 17. October is geiiïfercefd.

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervo.lgcns het 32. Art. Lit e. van het Reglement B. der Staatsrege ling, gedecreteerd;

De Tweede Kamer bekrachtigt het voprgefleld befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfle Kamer.

By refumtie gedelibereerd zynde over het bejluit van de Eerfle Kamer van den 17. October laatstleden, den 20. dier maand in advis gehouden, op de Requeste van Macalester Loup; daarby verzogt hebbende de agréatie van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, tot het bouwen en daarftellcn van een Glasblazery in de nabuurfchap der Stad Delft, en vrydom van inkomende rechten op de Kooien, en van Impost op het Bier, in de voorfz. Glasblazery zullende gebruikt worden, welk befluit in de notulen van den 20. October is geinfereerd > zo heefc de Vergadering reeds op den 20. October laatstleden, de onverwylde noodzaaklykheid van dit befluit bekragtigt hebbende, nu over het voorfz befluit zelf dclibereerende, ingevolge Art. ji.Litt. e van het Reglement B, der Staatsregeling gedecreteerd.

HH De

Sluiten