Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*54 8 NOVEMBER i79g.

ZJ? Tweede Kamer, overweegende dat, volvent de Staatsregel ng Art. 45. de Lyfwacht onmiddelyk ftaat onder de beurtelingfche ordres van de tydelyke Prafidenten der beide Kamers en de H en xk Artikelen van de Concept Inftructie voor 'de Commtsfie tot i fpectie der Vergaderzaal en derzelver Pohae, alwaar de regeling der ordres en conftvnes voor de Wachten en Posten, den dienst der Lyfwacht en de bepaaling der fterkte der te bezettene Wachten en Posten aan de Commisfie met voorken nis en onder approbatie van de tydelyke Prafidenten word aanbevolen, daar mede ftrydh ZL krachtigt het nevensgaand befluit niet ö t&l zaldit °nbekrachcigd befluit met de daartoe •behoorende ftukken, benevens het Rapport orverwyld aan de Eerfte Kamer worden terug gezonden. 5 &

De Burger Bacot en verdere op den 28 September laatstleden gecommmeerden ten examen van eea befluit der Eerfte Kamer van het Vertegen woordigend Lichaam des Bataaffchen Volks va 1 ïu,.2t rl vooren> OVQr het aanleggen van een Bibliotheek hebben ter Vergadering gedaan het navolgend Rapport: 6

Burgers Vertegenwoordigers!

Het heeft UI op den 28 der laatst voorleden maand behaagd (ten einde U! hunré aanmerkingen en ooideel mede te deelen ) in handen Uwer Medeleden de Ws de Leeuw Warmer, en den Spreeker te ftellen het in gezonden befluit der Eerfte Kamer, genomen, overeenkomftig een voorftel van den Burger Verbeek, cneen daarover door dc perfoonlyk hiertoe gelaftigden, bvdie Kamer mtgebragd Yerflag, omnaamlyk de Wotfaee£

Sluiten