Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa(S 13 NOVEMBER. i79*.

zer ftukken by deeze Vergadering bepaald op Vrydag den 16 November eerstkomenden.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten vm de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 7 No. vember I >atstleden , genomen op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , verzocht hebbende authorifatie van het Vertegenwoordigend Lichaam, om een gebouw te Leeu. warden aan net Land toebehoorende, en de Fratermteit genaamd, voor 's Lands rekening te mogen verkopen; zynde dat befluit van den volgenden

3, By Refumtie gedelibereerd zynde over eene i, Misfive van het Uitvoerend Bewind de Bataaffche „ Republiek, gefchreeven alhier den 18 October

laatstleden en den 22 daaraanvolgende ter dee„ zer Vergadering geleezen; daarby verzogt heb» bende authorifatie van het Vertegenwoordig „ gend Lichaam, ten einde voor rekening van » den Lande te mogen verkopen zeker Lands„ gebouw de Fraterniteit genaamd , ftaande te „ Leeuwarden, en zulks uit hoofde hetzelve Ge3, bouw, van tyd tot tyd reparatiebenoodigd heeft„ en de tweede en derde leezing van voorzegd© „ Misfive op den 31 October laatstleden en heden v gefchied zynde, heeft de Vergadering, conform ,j het verzoek, beflooten het Uitvoerend Bewind •1 mits deezen te authorifeeren tot het doen ver„ kopen van bovengemelde Landsgebouw, met >« deeze claufule, dat hetzelve alvoorens zal worr, den geprefereerd aan de voorige eigenaars, wel-

» te

Sluiten