is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOVEMBER 1798, 423

En is voorts, met opzicht tot de tweede No„ minatie in de gemelde Misfive van het voorzegd „ Committé voorkomende, goedgevonden en ver,, ftaan Copie van dezelve te zenden aan het Uit-

voerend Bewind, met last, om te zorgen, dat „ ter deezen Vergaderinge geene Nominatiën wor„ den ingezonden van Perfoonen, die volgens de „ vigeerende Stedelyke en Piaatfelyke Keuren en

Ordonnantiën onbevoegd zyn daarop gefteld ,, te worden; waarvan by Extract deezes aan ., het voorfz. Bewind zal worden kennis gege-

ven tot informatie»

En heeft de Vergadering de Electie van een Lid in 't bovengemelde Committé bepaald op Dingsdag den &7 November aanftaanden.

Is voor de derde maal geleezen een Extract uit het Register der bejluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 12 November laatstleden, waarvan de eerfte leezing op den 14 November en de tweede leezing op den 17 November daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het Bejluit dier Ka* mer op de Requeste van Raymond en Theodore de Smith, Kooplieden te Amfterdam, daarby verzogt hebbende permisfie om, voor de van wegens het Berlyner Hoofdbanco Direclorium, by hun te ontvangen Geldfpeciën, Ducaaten en nieuwe Ryksdaalders naar Berlyn te mogen zenden, welk befluit in de Notulen van den 14 November is geïnfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervolgens het 3a. Art. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

E e De