Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4 NOVEMBER 1798. 491

,, van Eekelen, wier overledene Zufter Cornttia va* „ Eekelen, geweest is de Moeder van de Suppliante, weke dus is de aangehuwde iNichte van den ge3, melden Suppliant, en hebbende zy uit dien hoofde „ verzigt dispenfatie van het verbod, begreepen „ in de politieke Ordonnantie van het voorzegd „ Gawest, ten einde zich met den anderen in den „ huwelyken Staat te kunnen begeven ; en de „ tweede en derde Leezing van voorzegde Mis„ five op den 19 deezer en heden gefchied zyn„ de, heeft de Vergadering zich om redenen, haar „ daartoe moveerende, met net decünatoir Advis „ van bovengemelde Hoven van JuRitie, des aangaande, niet geconformeerd, mair beflooten der „ Supplianten verzoek mits deezen te accordee„ ren, en dienvolgende aan hun'te verleenen de „ verzogte dispenfatie van het verbod, begreepen „ in de politieke Ordonnantie van het voormaalig „ Gewest Zeeland, ten einde met eikanderen esn wettig huwelyk te kunnen aangaan ; Zullende „ Extract deezes worden gezonden aan het Uit„ voerend Bewind, tot informatie.

. En zal dit bejluit, overeenkomftig Art. 60. der „ Staatsregeling ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens " de voorfchreeve Misfive en Requsste in Qrigi* ,, na/j."

En daar de drie Leezingen by de Eerfte Kamer b'yken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer Stukken by deeze Vergadering bfoaald op Dirigsdig den 27 November eerstkomenden.

Is geleezen een Extrael uit het Register der Bef ui. ten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend

Li-

Sluiten