Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 NOVEMBER 1798.

495

„ Pompe van Meerdervoort, als eerstbenoemden in de „ voorfchreeve Commisfie, tot informatie."

En over dat bejluit gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. « van het Reglement B. der Staatsregeling gedecreteerd :

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld ie-i fluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Befluit, ingevolge Art 6f. der Staatsregeling , onverwyld wonien gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke formd aan de Eerfte Kamer.

Volgens de orde van den dag is de tweede leezing gefchied van het bef uit van de Eerfle Kamer, van den 12 November laatstleden, waarby gearrefteerd wordt eene Inftructie voor den Agent van Finantie.

En heeft de Vergadering de derde leezing van dit bef uit bepaald op Woensdag den 28 November eerst-. komenden.

Is voor de derde maal geleezen een Extract uit het Register der bef uiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 14 November laatstleden, waarvan de eerfte leezing op den ió en de tweede leezing op den 21 November daaraanvolgende zyn gefchied , houdende het befluit dier Kamer op de Requeste van Jan van Koetsveld, verzogt hebbende brieven van Creatie als Notaris, welk befluit in da Notulen van den 16 November is geïnfereerd;

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervolgens

het

Sluiten