Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496" 24 NOVEMBER 1798.

het 32 Art. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld Bejluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd bejluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, mee de Requeste, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke fonoua aan de Eerfte Kamer.

Is voor de derde maal geleezen een Extract uit het Regifter der befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Batadifchen Volks, van den ia November laatstleden, waarvan de eerfte leezing op den 16 November, en de tweede leezing op den 21 November daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het befluit dier Kamer op de Requeste van Ernestus Ebding, verzogt hebbende reftitutie van Rechten en Tollen, be. taald voor teruggevoerde Vluchtgoedcren, welk befluit in de Notulen van den 16 Nov. is geïnfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervolgens . het 32. Art. Lit. e. van het Reglemenc B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekragtigt het voorgefteld befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd bejluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling j onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyse forma aan de Eerfte Kamer.

Is voor de derde maal geleezen een Extract u;t het Register der befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, ues bataaffchen

Sluiten