is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 DECEMBER 17980 109

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfle Kamer bygebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de Verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, door de Eerfle Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Befluit; houdende:

„ En voorts gedelibereerd zynde over het ver„ zoek zelve daadelyk beflooten, aan hem Suppliant, „ hangende de deliberatiën van het Vertegen woor„ digend Lichaam over de zaak ten principaale,

mids deezen te verleener, furcheance van executie, „ waar mede hy bed cigd word: zullende hiervan „ by extract deezes worden kennis gegeven aan het „ Uitvoerend Bewind, tot informatie.

„ En zal dit befluit ovcreenkomfHg het 60. Ar„ tikel der Staatsregeling ter bekragtiging worden

gezonden aan de Tweede Kamer, met en bene„ vens voorfchreeven IVJisfive, Requeste en Bylaa„ ge in originali."

,. En is voorts gedecreteerd (na de bekragtiging „ van bovenftaand befluit j voornoemde Requeste en

Bylaagen, in originali, te zenden aan Prajfident en „ Raaden in den Hove van Juftitie, over de voor„ malige Gewesten Holland en Zeeland, om met „ terugzending van dezelve,omtrent de zaak ten prin„ cipaule, ten fpoedigften der Vergadering te dienen „ van confideratiën en advis."

En voorts over het voorfchreeven befluit zelf gedelibereerd zyndf, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. e. van het Reglement B. der Scaatsrege! ing, gt-d?ci eteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigden/V, ingevolge Art. 69.

G a der