Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4o fa DECEMBER i798r

„ En eindelyk om het opmaken van zodanige rren deeltens, als in eenige Dorpfloot door een of anderK weigerachtige , een tyde der algemeene befehou„ wing, onopgemaakt liggen blyven, voor der zo„ danige rekening publiek ce befteeden en de kosten

ZO' van het werk zelve, als van de befieeding daar s, op vallende, op derzeiver eigendommen te verhaa„ len , en zulks zo wei ten opzigte van de ftraaten, als » van de Slooren alles met recht van paraate executie."„ Zullende Extracl deezes worden gezonden aan het „ Uitvoerend Bewind, om daar aan de noodige execu>t, tie te geven."

„ En zal dit befluit , overëenkomffig Articul 60. „ der Staatsregeling, worden gezonden aan de Twee„ de Kamer ter fanftie T met en benevens- het in dee„ zen uitgebragt Rapport, en de Stukken daarcoe be~ 3j treklyk in originali."

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer b?y> ken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer Stukken bepaald, op Saturdag den 15, December etrstkomenden.

Is geleezen een Extracl uit het Register der befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffechen Volksr%m den. 10. December 1. I. genomen, na gehoord te hebben, de confideratiën en advis van het Uitvoerend Bewhut der Bataaaffche Republiek, op eene Misfive van her Intermediair Administratif Beftuur van hec voormalig Gewest Stad en Lande , daarby verzoet hebbende geïnformeerd te worden , hoe hetzelve Beftuur moes? disponceren op Adresfen van Kerkmeesteren , wier Kerkgoederen met fchulden zyn bezwaard,, en door Crediteuren, worden, aangefpioken. en. met executie

SJ8"-

Sluiten