Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia DECEMBER 179$

gepouTfuiveerd; — als mede, hoe zich te gedragen y op verzoeken, om authorifatie te verleenen op Kerkt meesteren , tot verkoop van eenige dier goederen. Zynde hetzelve bejluit van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde op' eene Mis» „. five van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Re„ publiek , gefchreeven alhier den 16. November yy. laatstleden, en den 30. daaraanvolgenden ter deezer „ Vergadering geleezen , hondende ingevolge van,, „. en ter voldoening aan het Decreet van het gevve„ zen Intermediair Wetgevend Lichaam, van den 2(5. „ July laatstleden, deszelfs confideratiën en advis, op„ eene Misfive van het Intermediair Adminhtratïf y, Beftuur van het voormalig Gewest Stad en Lands T yy gefchreeven te Groningen van 24. te vooren, „ daarby verzogt hebbende, te mogen "worden gein„ formeerd, hoedanig hetzelve Beftuur zou: hebben yy. te disponeeren, op differente Adresfen van KerK„ meesteren , wier Kerkgoederen met fchulden zyn „ bezwaard, en door de Crediteuren aangefproken yy. zelfs door eenige met executie zyn gepourfuiveerd, „, met verzoek van fommigen , om vaa het gemelde„ Beftuur te worden onderricht, hoe zich in deezen „ te gedragen en van anderen,, om authorifatie toe „ verkoop van eenige dier goederen: en de tweed* yy en derde- leezing van de voorzeide, op den 5. dee„. zer en heden gefchied zynde, heeft de Vergadering ,.

conform het advis van hetzelve Bewind, beftootem yy het Intermediair Administratif Beftuur van hetvoor„ maalig Gewest Stad en Lande mids deezen te auyy. thorifeeren , om een gedeelte der bovengemelde n goederen, voor zo verre derzeiver gewoone in35, komften. tot betaaling der fchulden niet toereikende?

P 6, a mogr

Sluiten