Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o DECEMBER 1798. 350

- En voorts over het voorfz. befluit zelf gedelibereerd zynde , heeft deeze Vergadering , ingevolge Art. 32. lit. e. van hec Regiemem B. der Staatsregeling , gedecreteerd :

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld befluit , en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, onverwyid worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfle Kamer.

Is geleezen een Extracl uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigt, nd Lichaam des Bataaffchen Volks , van den 17. Deceniber laatstleden genomen, na geboord te hebben de confideratiën en advis van eene Perfoneele Commisfie, hetwelk mede alhier geleezen is, op de Requeste van van den Bogaard, en Comp., te Amfterdam, r.lauf de aanhaaling van zekere Baal wolle Manufactuuren, zynde hetzelve Befluit van den volgenden inhoud :

„ De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam fles Bataaffchen Volks gehoord hebben» „ de het rapport van haare Perfoneele Commisfie, „ uit haar midden benoemd, om der Vergadering te ,, dienen van confideratiën en advis, op de Requeste „ van van den Bogaard, en Comp , te Amfterdam, „ relatif de aanhaaling van zekere Baal Wolle Minu„ factuuren, en verdere ftukken daartoe behoorende.

,, Overweegende, dat deeze zaak reeds langer, dan „ twee jaaren gehangen heeft, en volgens ingekomen ,, bericht, de gezeide Manufactuuren reeds aanmer-

„ ke-

Y 6

Sluiten