Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36o 20 DECEMBER 1798.

„ kelyk gedeterioreerd, en by langer verwyl aaneen „ totaal bederf, en annihillatie zyn blootgefteld.

„ Befluit: dat 'er ten deezen beftaat onverwylde

noodzaaklykheid:''

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering , ingevolge Are. 32. lit. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfte Kamer bygebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid , door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend bef uit; houdende:

„ Overweegende, dat de Requestranten door het „ Officie Fiscaal van de Marine geaclioneerd zynde, ,, op fundament van het Placaat van den 4. Mey 1663. „ de defenfie, welke daartegen zo niet uit hoofde der ,, nonobfervantie van het voorzeidc Placaat, geduu,, rende een zeer geruimen tyd, als anderszins kan „ worden geallegueerd, wel aan de eene zyde van „ dien aart is, dat dezelve in Justitie behoort te wor-

den onderzogt, doch aan den anderen kant zodani„ ge byzondere omftandigheden ten deezen voorhan„ den zyn, dat aan de Requestranten de gelegenheid „ behoord te worden gegeven, om des te raade wor„ dendé, als nog deeze zaak door middel van eene ,, compofitie of transactie met het Officie Fiscaal te „ kunnen termineeren.

Overweegende, dat het Bureau ter judicature der

Convoyen en Licenten , zwaarigheid maakt, om „ zonder5 fpeciaale authorifatie van het Vertegenwoor-

„ di-