is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4* «T [if DECEMBER 1798,

■ ^übclicatie' relatif de voorfchreevene exëcutortëafé H Heffingen geëmaneerd, benoemd, na voorafgaande ü verificatie der Rekeningen te voldoen, en te betaaü len de j ter dier zaake, geïmpendeerde onkosten en ü gedaane verfchotten.

„ En zal Extract deezes gezonden worden aan het U Uitvoerend Bewind, tot informatie en naricht.

Zullende dit Be/luit, ter voldoening aan hét 6o,-, Artikel der Staatsregeling, ter bekrachtiging géS, zonden worden aan de Tweede Kamer, benevens éi de Misfive van het Uitvoerend Bewind, van 19', H November laatstleden, in originali"

En voorts over het voorfchreeven befluit zelf ged»hbereerd zynde, beeft deeze Vergadering, ingevolge' Art. 32. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling* gedecreteerd: ö

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld Befluit j én verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd bef uit, ingevolge Art 69 der Staatsregeling, onverwyid' worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke forma aan de Eerfte kamer,

Is geleezen een Extracl uit het Register der Bé. fluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 2a. December laatstleden genomen, na gehoord te heb* ben het Rapport van eene perfoneele Commisfie, dat hiede alhier geleezen is* nopens de Combinatie vanhet onderzoek naar den richtigen opbrengst der 8 perCu vati de Inkomften, op den 5. December 1797, gede-' ëreteerd* en naar den opbrengst der Heffingen by Pu'-lhf2vëöVan ^ N°Vember laatstJeden uitgé*

Zysi-