is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 DECEMBER 1798. 449

Zynde hetzelve Befluit van den volgenden in* houd:

,i De Èerfle Kamer van het Vertegenwoordigend j, Lichaam des Bataaffchen Volk? gehoord hebbende „ het Rapport haarer perfoneele Commislie, nopens }, de Combinatie van het onderzoek, naar denrichtigen „ opbrengst der 8 perCent van de Inkomften, op den s, 5. December 1797- gedecreteerd, en naar den op-

brengst der Heffingen by Publicatie, van den 30'. „ November laatstleden, uitgefchreeven, en in aan„ merking nemende, dat het fiuanticel belang'des Vaj, derlands, zo wel als de zorg, dat de gemelde las„ ten met eenparigheid gedragen worden, eene fpoe„ dige voortzetting van het onderzoek, naar den rich„ tigen opbrengst der gedecreteerde Heffingen vordert.

„ Verklaart, dat 'er in deezen is onverwylde nood-

zaaklykheid."

En gedelibereerd zyndè over de verklaaring van c«* Verwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. b. vaö het Reglement B der Staatsregeling, getlecreteerd:

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfle kamer by gebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de Vcrklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, door de Eerfle Kamer geplaatst aait het hoofd van het volgend Befluit; houdende:

„ Voorts overweegende, dat, offchoon het Vertegenwoordigend Lichaam reeds in de eerfle weekeit fi na dat zich hetzelve geconllituëerd hadt, betnerj, kende, dat 'er nog geene maatreguien genomen j, waren om het onderzoek, naar den richtigen op11 brengst der 8 perCent op de Inkomllert, den 5.

Dd5 „De-