Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

éfkeetfscheid om befluiten der eerfle Kamer, onbekrachtigd terug te zenden, aan die uwer Commisfie evenaart.

En, Medeburgers! indien wy nu daarby in acht neemen, (hetzy met eerbied gezcgt) de weinige inlichting welke de üiscusfiën by de eerfte Leezing aan ons gegeven hebben, den fpoed welken gy, gc'lyk dikwerf gedrongen oai over de gewigtiglte zaaken met overhaasting fè délilterecren, ons heht moeten Ofleggcii, cn daar te boven letten op den aart van het onderwerp zelve, het Welk op het minst eene oppervlakkige bekendheid met de onderfcheidene Lands Finantiëele Administratiën of beheeringen vordert, dan zal daarin onze verfchmiisg te vinden zyn, dat wy naauwlyks dagen kUinrewkf^befteeden, tot iets waartoe maanden noodig waaren, ten deezen noch aan de bedoelingen onzer Committenten, noch aan onze eigene wenfehen hebben kunnen voldoen.

Na dit te hebben gepramitteerd, hebben wy gemeend, om kort en gelyk wy hoopen duidelyk te zvri, omtrent dit belangryk onderwerp, in de eerjle p!aa:s ie moeten overweegen de grondflagen geiegt hy "het Rapport ter eerfler Kamer uitgebragt.

2°, Dc Confider.ms van het ter bekrachtiging voorgefleld Befluit, voorzoo vvrre ze by de behandeling van het eerfte poin.ee niet mogte overwogen zvu.

3°, Het Befluit zelve,

4°. Zal de Commisfie het waagen eenige confideratiën aan Ul. hcöordeeling tc fubmitteeivn, welke haar hebben doen gelooven, dat 'er, tot aan de volle werking van het cn. Art. der Staatsregeling toe , aan het alleszins lofwaardig oogmerk der eerfte Kan,er , en van bét Uitvoerend .Bewind', kan worden voldaan, op eene meer eenvouwige, even zekere, min kostbaarc, en meer met den Geest der Staatsregeling ovcr'èeenlmnftige wyze

Terwyl op dit een en ander, volgen en rusten zal, het advis, het welk Gyl.. van uwe Commisfie al "mede hebt gelieven te requireeren.

Ulieder Gecommitteerdcns ftemmen met die der eerfte Kamer geredelyk in.

„ £at in het publiek Beftuftr, niets belangryker of

ö nood,-

Sluiten