Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L 4 ]

tig geweest was: daar alles, in zamenhang befchouwd, zoo de fpoedige daarftelling van Departementen, als da gedecreteerde heffing, ook voor het volgend jaar, mitsgaders het Befluit tot deeze Commisfien al ligt zal doen denken, dat 'er tot hiertoe met het 211. Art. niet veel gevorderd en weinig fpoed gemaakt is. 30. Wordt gefield:

„ Dat het belang der gemeene zaak, en de duidelyke „ Letter der Staatsregeling in Art. 211. , vordert, 'dat „ de thans plaats hebbende belastingen, tn de onder„ fcheidene gedeelten der Republiek, niet eerder of an„ ders mogen worden afgefehaft, dan wanneer en naar „ maate, de nieuwe belastingen worden ingevoerd."

Uwe Gecommitteerden, Burgers Reprefentanten! maaken zwaarigheid, om niet dee.ze generaale uitlegging van het au. Art., zoo als dezelve daar ligt, inteftemmen; zy zyn met alle. de differente .belastingen, in verre na niet genoeg bekend, om te durven bellisfen, dat 'er niet deeze of geene belasting, als onbefiaanbaar en onuitvoerlyk , met, en ten' gevolge van Vc tegenwoordige orde van zaaken, moet ophouden, in het een of ander Distriéi, al.was het ook, dat 'er nog geen nieuwe gereed was, om het deuc.it daar van te vergoeden; zy dillicuiteereii te meer,'om deeze algemeene' uitdrukking toe te Hemmen, wanneer z^ , dezelve combineeren met het geen zy zoo a.iultonds hebben'gezegt; zy zouden op deeze wyze te 'meer vreczen, voor het geeven van een (.uitzettend en ontmoedigend uitzicht, dat het tydftip der volle werking van het 211. Art. van de effectiveEenheid noch niet bepaald, noch niet berekend koude worden.. Zy meenen dat het meergemelde 211. Art. in deszelfs geheelen zamenhang in dier voegen moet worden verdaan: dat de affchaffing van oude en invoering van nieuwe belastingen, trapswyze, faccesfivelyk moet plaats hebben, zooJanig dat het geheele werk volbragt i,s, binnen tiye'e jaar na dc aannceming der Staatsregeling; daarenboven meenen 'uwe Gecommitteerden, dat uiteen vergelykiüg van dit Art. met andere zal conlteeren, dat zommige belastingen volllrekt met allen mogelyken fpoed , afgefehaft moeten worden, indien men al eens konde «j? '"" - - - . toe.

Sluiten