Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

zoude meer flrydig zyn met de Staatsregeling, om dat zoo ras 'ernieuwe algemeene belastingen komen, deeze, Volgens aveu van-de Eerite Kamer zelve, ten minden «aar ons inzien, volgens de duidelyke letter der Staatsregeling onder toezicht van de Departementaale Befr.uuT ren behoorden ; dit nu zoo zynde , gelyk uwe Gecommitteerden meenen boven alle'tcgenfpraak te zyn, zoo zal uit het benoemen van afzonderlyke Commisfien volgen, dat 'er twecderleï toezicht, entwederlei judicatuure zal ftand grypen, zoo ras 'er flegts fommige Nationale of algemeene belastingen zyn ingevoerd, gelyk, by voorbeeld , met het zegel reeds plaats heeft.

..Uwe Gecommitteerden, zullen zich pasfeeren, van te herhaalen, het geen omtrent het in het oog loopend kost:; baarc, en het niet noemenswaardige, het.welk 'ervoor de Departementaale Beftuuren zoude overblyven om te verrichten, by de discusiiën reeds is geobfeiveerd geworden, en gaan over om eenige bedenkingen tc maaken over het' befluit zelve.

Nauwlyks zouden zy met de. Eerfle Kamer durven in-. Hemmen, en Ulieden aanranden om te bekrachtigen, dat in de wyze van rechtspleging, over elk middel in het byzortdcr, zoo laï-ig hetzelve zal beftaan, geene verandering zal plaats hebben ; zy erkennen geerne, met alledie vvyzen cn manieren van rechtspleging, in verre na liict genoeg bekend te zyn, om tc bciiisfen, of dezelve met reeds aangenomene en dadclyk werkende gronden ilcr' Staatsregeling beftannbanr geacht kunnen worden ; zy twyifelcn by voorbeeld, of het vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, wel het recht hebbe, om den' eenen fraudateur van 'sLands middelen, in eene. Geldboete te verwyzen, cn den anderen, wiens misdaad met de zyne gelyk ftaat, 'in cas van onvermogen aan den Lyve te doen Arafien.

Dan, daar het hier voornamelyk op aankomt is, het doen authorifeeren van Commisfiën, mitsgaders de wyze" waar op, en het gezag het welk aan dezelve zoude worden gedemandeerd; inhrcrecrende het geen zy omtrent het aanweezen, en daarflellen van zulke Commisfiën gezegt hebben, zoude het uwe Gecommitteerden voor een Volks-

19'

•UOS f

Sluiten