Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 JANUARY 1709. «7

„ nevens hec in deezen uicgebragt rapporc en de voor„ fchreeven misfive, in criginali."

En daar de drie leezingen by de eerfte Kamer bïyken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer ftukken by deeze Vergadering bepaald op Dingsdag den b January eerstkomenden.

Is geleezen een extracl uit het register der hefluiten van de eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, op den O 8 December harst! genomen, na gehoord re hebben de confiderariën en advis van het Uitvoerend Bewind\ hetwelk mede alhier geleezen is, op de Requesce van Hendrik van Baden Junior, Jager in de 4de Compagnie van hec ille Batuillon Bataaffche Jagers, thans in Guarnifoen liggende te Doesburg, verzoekende abolitie van het door hem gedaan misdryf van defertie, en ten minften remisfie van alle infameerende flxaffe,

Zynde hetzelve befiuit van den volgenden inhoud :

„ By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfi„ ve van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Re„ publiek, gefchreeven alhier den 10 December 1.1 , 3, en den 1/ daar aan volgende, ter deezer Vergadering „ geleezen; houdende ingevolge van en ter voldoe-

ning aan het Decreet van den 28 Augustus te voo„ ren, deszelfs confiderariën en advis, opdeReques„ te van Hendrik van Baden Junior, jager in de „ 4de Compagnie van het ïfte Baiaillon Bataaffche ,? Jagers, thans in Guarnifoen liggende te Doesburg-^ M daarby verzogt hebbende, dat het Vertegenwoordi» gend Lichaam hem het begaan misdryf van defertie 3? geliefde te aboleercn, immers en in a'Leji gevalle

«, aan

Sluiten