is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo 5 JANUARY 1799.

Ten tweeden, op een Request van Christiaan d& „ Pis/er, Burger en Inwooner der Stad Utrecht. „ voor deszelfs firma van Christiaan Visfer en Comp., „ verzoekende, dar hec Vercegenwoordigend Lichaam „ hem gelieve te verieenen Mandement van Revifie L van een appoincteroent by hec Hof van Justitie van „ het voormaalig Gewest Utrecht, ten zynen nadeele as geflagen; en

„ Ten derden, op een Request van Mr. Alber„ tus Ploos van Amfïel, Advocaat te Amfterdam, „ thans gedetineerd op de Voorpoorce alhier, als me„ de vragende, hoedmig zich, na de vernieciging der „ Gewe?telyke Souverainiceiten, ce gedragen in de Pro„ fecutie eener by hem geïncerjecteerde revifie van „ eene fencentic, by den Hove van Justicie over de „ voormaalige Gewesten Holland en Zeeland ten zy„ nen nadeel geweezen.

„ En overweegende, dat het belang der Justitie ,, vordert, dac alle zodanige Ingezetenen, welke in ,, revifie begeeren te komen, of in dezelve worden , betrokken, fpoedig weten mogen , waar naar zy , zich in dèezen hebben te gedragen, verklaard, dat , 'er is onverwylde noodzaaklykheid;''

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering , ingevolge Are. 32 Lit. b. van het Reglement B. der Staatsregeling , gedecreteerd :

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door ds Eerfte Kamer bygebragt , voldoende zyn, bekragtigt de verklaaring van Onverwylde Noodzaaklykheid, door de Eerfle Kamer geplaatst aan het lnofd van het volgend Bejluit , houden* de :

„ Voorts