is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io JANUARY i?99. 1?5

voordragt van de Requeste, aan hetzelve Beftuur „ geprasfenteerd door Maria St,vens, Wed. Hars„ veld, Maria van Bunrcn, Weduwe Christiaan „ Brentfort, Johanna Tengel'ar, Weduwe Johan „ Hendrik Dyk, Maria Dragen, Weduwe Johan „ Balthazar Puchs, Maria Haaremey r, Weduwe 99 Gabrlël Jenny, Johanna helena Smrmo-d, „ Weduwe Gerrit Termiulen , Johanna Maria „ Luckema , Weduwe Jacobus van den er*, „ Catharina van der Kaa, Weduwe Roelof Scha„ pens, en Wilhelmina Roldoek, Weduwe Ryvtje „ Haaksma;&ar by verzogt hebbende, da: aan haar, „ als Weduwen van Bodens, in dienst van 't zelve „ voormaalige Gewest geweest zynde, door de chans „ fungeerende en gepenfioneerde Bodens vanhetvoor„ gemelde Administratif Beftuur de gewoone Weduwe „ Traéiementen wierden uitgekeerd, ofwel, dac aan „ haar, derzelver jee ven lang geduurende, ieder Jaar„ iyks uit 's Lands Casfe worde toegelegd twee hon„ derd Guldens, aanvang nemende met° i April des „ Jaars 1798;

„ Eh overweegende aan de eene zyde, dat hec voor „ de chans fungeerende negen Bodens, by 't Adminis„ tratif Beftuür van 't voormaalig Hollandsch Gewest, 5, eene groote hardigheid zoude zyn, om van htm „ Traérement zo veel afceftaan, als het Weduwen„ ï'raccement van de gezamentlyke Requestranten a zoude belopen; te meer nog, daar hunne posten „ met de aanftaande vernietiging van hec Admininistra„ tif Beftuur ftaan te vervallen; en aan den anderen „ kant in aanmerking nemende, dat de meeste dier „ Weduwen zyn oude en afgeleefde iVlenfchen, die „ eene billyke aanfpraak hebben op de menschlieven„ heid van het Gouvernement, in welks dienst haare „Mannen zyn overleden, en die ook, ingevolge L 5 „ hun-