Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»8a io JANUARY 1799.

den meer kan exteeren , om het daar nevens onbekrachtigd terug gezonden befluit deezer Kamer, niet even eens als nog te bekrachtigen.

: Welk befluit door UI. Burgers Reprafentanten gefteld is in handen eener Perfoneele Commisfie, om te dienen van confiderariën en advis.

Uwe Commisfie, Burgers BLeprseftratanten! moet inde eerde plaats doen opmerken, dat het decreet van weigering in de volgende woorden is vervat:

De tweede Kamer, overweegende, dat de eventuëele vervulling der vecatuures inde Gemeente - Befluuren, by dit beJJmt afwykt van het geene de Staatsregeling gebiedt, als yiJke dezelve aan de Stembevoegde Burgers toekent, en dat echter, zo veel mogelyk, zelfs de provifioneele fchikkingen , ook naar de bedoeling der Staatsrepeüng, behooren te worden ingericht, bekrachtigt het befluit niet, en dat op denzelven dag een diergelyk Decreet van weigering, houdende dezelfde redenen, genomen is, opeen befluit d:r tetfia Kamer , omtrent de algemeene Intermediaire y .orziening, om alle plaatshebbende vacatuures van Leden der Adminiftrative Beftuuren en Gemeente - Beftutirenven van de Finantiëele Ambtenaaren te vervullen het welk vervolgens op den 2 deezer maand, na dat de tegenbedenkingen der eerfte Kamer deswegens ingezonden, by UI. in overweeging zyn genomen, is vernietigt en het voorgefteld befluit der eerfle Kamer bekrachtigt.

Uwe Commisfie, moet UI. Burgers Reprrefentanten! t n tweede doen opmerken, dat de Staatsregeling in Art. 25 van Regl. B. voorfchryft, in alle gevallen, waar in de tweede Kamer een befluit verwerpt, voegt zy by haar Decreet van weigering, de redenen, dewelke haar daar toe bewoogen hebben; uit welk Art. blykt, dat men de rsdenen van weigering moet opgeven, en niet volftaan ban met eene reden, om vervolgens nogandere byte brengen , want Art. 28 zegt: dat het Decreet van weigering vernietigt, en het befluit der eerfte Kamer bekrachtigt word, wanneer de tweede Kamer dc bedenkingen der eerfte, op de aangevoerde redenen vanweigering'gegrond yiari — en te recht, want anderszins zoude de tweede Kamer in het oneindige, de beiluiten der eerfte, om nieuwe

aau-

Sluiten