Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo JANUARY 1799, «83

aangevoerde redenen van weigering, kunnen verwykn'» en de deliberatiën onbepaald uittrekken.

Waar uit dan ook ten derden van zelfs zoude volgen t dat deeze Kamer, uit hoofden van den uitdrukkelyken Letter der Staatsregeling, niet meer bevoegd is, dit bijluit der eerfte Kamer, omtrent de combinatiën &c. te verwerpen; want by hel yernietigen van ons Decreet van. tyeigering, genomen., pmtrent het befluit op de Intermediaire vervulling van vacatures, in de Adm,iniflrative en Gemeente Befluuren, hebben wy wezentlyk ook vernietigt de reden, waarom het befiuit van de eerfte Kamer , over de Combinatiën &c. binnen het voormaalig Gewest Utrecht, niet is bekrachtigt,

Dee^e bedenking zoude uwe Commisfie UI. reeds lang hebben, voorgehouden, en daar op haar advis totbekrach*. tiging gegront; dan, een by den Burger We'net, ter eerfte Kamer uitgebragt Rappprt, over eenige Combinatiën ip 't voormaalig Gelderland., en de bedenking van zommige Leden daarover, waaruit eene waaricnyrJykheid by uwe Commisfie opkwam, als of hier uit geenverfchillend befluit, gelyk ook wezentlyk gebeurd is, zoudegebooren worden, heeft uwe Commisfie dit haar Pappo.t doen ophouden, om te zien hoe het Vertegenwoordigend Lichaam, over die zaak zoude goedvinden te befluiten , op dat zy daar door te meer van de intentie der Kamer overtuigd , haar advis zoude kunnen uitbrengen-

Daar nu omtrent de combinatiën in, het voormaal;? Gewest Gelderland, volkomen gelyk ftaande met die in 't voormanlig Utrecht, een geheel ander befluit is gevallen, zo heeft uwe Commisfie noodig geoordeeld, ook de volgende bedenking aan UI. beter oordeel te onderwerpen j —

Dat niet tegenftaande het hier vooren ter neer gefielde over de redenen van weigering, volgens den letter der Staatsregeling, het uwe Commisfie nogthans voorkomt, dat dë articulen derzelve hiertoe betrekkelyk, voorzeker piet tpepasfelyk zyn op zodanige gevallen , omtrent deWe'ke, hangende de deliberarien over het onrwerp van Cen te n'em<m Decreet, offiftandigheden gebooren worden ,

Sluiten