is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15 )

jaaiiyks rekening en. verantwoording te doen aan het Uitvoerend Bewind, ten einde, ingevalle hunne particuliere inkom ftcn bevonden' rnogten worden, meerder te belopen dan de benodigde onkosten voor hef volgende jaar zouden komen te* bedragen , als dan, dit öveffcliot in de Nationaale Kas te kunnen doen gcltort worden.

Alle deeze inrigtingen zyn aan uwe Commisfie voorgekomen , zeer wys ,.ën met den aart en natuur der zaaken ten vollen beftaan.baar en'ovcrëcnkomftig geoordeeld te moeten worden; doch, wanneer men dezelve vevgelykt, met den inhoud der Inftmdtie voorhanden, koomt het tevens aan uwe Commisfie voor, dat dezelve by de laatfte geheel en al uit het oog verboren', en ten ccncnmaale omverre geworpen worden; — immers iehynt'men ■ by het ontwerpen der gemelde Inftructie, geheel en al voorby gezien tè hebben, dat de'gewigtigé Adminiftradën der Oost - cn West-Indifche Bezittingen van den Staat, by de Acte van Staatsregeling aan twee geheel afzon.derlyke Colkgieii worden toebetrouwd, welke met geene der overige Agentfchappen iets gemeen hebben , dan alleen, dat zy allen te zamen, onderworpen en verantwoordelyk zyn aan het Uitvoerend Bewind; terwyl men ondertusfeheu by de Inftructie voorhanden, de gemelde Col~ legiën en Beftuuren flegts blotelyk heeft aangemerkt als fubalterne bureaux, welke niet llegts inferieur geacht moeten worden aan de Agentfchappen, maar welke ziït in geene andere betrekking, gefteld behooren te worden, dan de ondergefchikte Departementaale of Gemeente-Beftuuren';— ingevolge waar van dan ook, by de Inftructie 'voorhanden een gezag.over de beide Raaden der Óóst- en West-Indifclie Bezittingen aan den Agent van Finautië'n wordt toegekend, welke uwe Commisfie van oordeel is , zoö wel met de Staatsregeling, als met'den aart en natuur der zaak zelve, ten eenenmaaié ftrydig te zyn. — Men heeft voor eerst, by het 4. Art. der Inftructie aan hem gedernandeerd ■, de zorg, voor de invordering van alle inkomften der Republiek, zoo hier te Lande, als van haare Buitenland fche Etablisfernenten en Coloniën; — doch. Burgers Reprefentanten! uwe Commisfie durft hier eerbiedig vragen, hoe de Agent, voor de rigtigc perceptie der laat fte zorg zal kunnen draagen, zonder zich te immis• ■ cee-