is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 > '

Agent van Finantie te kunnen zyn, dan voor zoo verre by de jaarlykfche rekening en verandwoording, door de beide Raaden achtervolgens de Staatsregeling aan het Uitvoerend Bewind te doen, reeds mogt komen te blykcn, dat 'er zich een batig overfchot in de Kasfen der beide Raaden bevond welk overfchot alsdan, in zoo verre onder het toezicht van den Agent van Finantien gebragt zoude kunnen worden, als om te zorgen dat hetzelve overeenkornftig het tweede Lid van het 242. Articul der Staatsregeling, in de Nationaale Kas wierd overgebragt. — Ten vierden word bv Art. 21. der Inftructie gevorderd, dat de beide Raaden jaarlyks voor primo Juny aan den Agent van Finantiën zullen fuppediteeren, eene duidelyke en distincte opgaave van het geene dezelve op de aan hen geaccordeerde petitiën van het lopende jaar, en op de reftanten der in voorige jaaren aan hen geaccordeerde Petitiën ontfangen hebben, als mede,[datde gemelde Raaden verderby dezelve geleegenheid aan hem Agent zullen inzenden, eene fpecifique opgave van het geen zy gedurende hetzelve Jaar op hunne particuliere inkom/ten van dat Jaar ontfangen hebben, als ook op de reftanten van vroegere Jaaren; mitsgaders van de onkosten op deezen ontfangst geloopen, alle welke laatstgemelde bepaalingen aan uwe Commisfie zyn voorkomen, den Agent der Finantiën te authorifeeren om kennis te neemen van zaaken, welke by de Staatsregeling geenzins aan hem toegekend zyn; terwyl de laatstgemelde bepaalingen voor het overige iets involveeren , waar aan de gemelde Raaden nimmer behoorlyk zouden kunnen voldoen, aangezien de aart en natuur der publieke inkomften uit 'de buitenlandfcheEtablisfernenten en Coloniën van den Staat genooten wordende, voor geene zeekere berekening vatbaar zyn, wyl dezelve niet flegts naar gelang yan den handel, en het meer of min voqrdeelig gewas, aanmerklyk moeten variëeren, doch welke daar te boven van dien aart zyn, dat dezelve telkens geheel en al worden afbetaald, zonder dat Wegens dezelve eenige restanten blyven ftaan, \yclkc van tyd tot tyd, geduurend» . volgende jaaren ingevorderd zouden moeten worden, in■ gevolge waar yan het dan ook aan uwe Commisfie noodeloos is voorgekqmen var» de gemelde Raaden de restantlysten te vorderen, van het geen dezelve in vorige jaaren

' zour.