Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa JANUARY 1799. 417

doen, zyn van oordeel, dat het verzoek van deReques* tranten alleszins billyk is, en zo ten opzichte van het vernietigen der Procedures, als van de zaak zelve, behoorden te worden toegeftaan maar dat ook aan de Eygenaars van een Kerk of Kerkhof vry behoord te Haan, om op hun eygen grond te gelyk le collecteeren, daat het een ieder vryftaat Aèlmoefen te geven of niet, en dus niemand geprjejudiciëert word door het ftellen van een Schaal of IJus.

Dat ten opzichte van de generale mefnre, men dezelve niet in werking kan brengen, zonder die" by Publicatie aan den Volke bekend te maaken, waarvan in het befluit van de eerfie kamer geen voorftel word gedaan, en de kosten daar door ook te hoog zouden lopen, ten aanzien van eene mefure, die binnen kort aan veranderingen zal onderhevig zyn, by gelegenheid der fchikkingen, die by het daarftellen der Armbeftuuren ftaan gemaakt te worden, en dus de verzoeken aan de Requestranten eenvoudig behoorden te worden geaccordeerd, —■ maar dewyl het aan deeze Kamer niet vryftaat, verandering in de voorgeftelde Decreeten te maaken, vinden de ondergetekenden zich verplicht, UL. te advifeeren, om op de aangevoerde gronden, het befluit van de Eerfie Kamer onoekrachtigd terug te zenden, en Hellende UL. ten dien einde het volgende befluit voor :

De Tweede Kamer Overweegende, dat, het zo wel aan de Eigenaars van een Kerk of Kerkhof, als aan die Gemeente, welke zyne Dooden begraaft, vry behoord te ftaan, om te gelyker tyd, ieder hunne Bus of Schotel te ftellen, alsmede, dat men geene generaale mefure daar kan ftellen, zonder die by Publicatie aan den Volke bekend te maaken,

Bekrachtigt het nevensgaande befluit niet.

Onderwerpende Uwe Commisfarisfen niet te min dit hun advis aan UL. beter oordeel.

D. Hooft.

Ambrofius Justus Zubli. Jacob Tomas.

Cc a Waarop

Sluiten