Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa JANUARY 1799. 419

gereisd, met Pasfen van hec voormalig Beduur voor eenen onbepaalden tyd, en die nog niec geretourneerd zyn, ook vallen in de termen van Emigratie, hec navolgend Rapport uit:

BURGERS VERTEGENWOORDIGERS!

Om UI. na rype overweeging van hun oordeel en raade te dienen, fteldet gy, op den 4 deezer, in handen uwer Medeleden de Burgers Aujfmorth ,!Veniholt en den foreeker het befluit der eerfte Aamer,vin den 2 deezer maand, met een bygevoegd verflag haarer perfoonlyk daar toe gelastigden , waar mede die Kamer zich vereenigd , en overeenkomstig hetzelve verklaard, niet te berusten ia de redenen van weigering door deeze Kamer, by haar befluit, van den 13 December, aangevoerd, tegen het befluit van de eerfie Kamer , van den 28 November LI., dit laatstgemelde befluit was genomen . cp een Brief van bet Uitvoerend Bewind , met een daarby gevoegd affchrift van eene by dat Bewind i-'gekotnene brief ▼an het Intermediair Administratif Beftuur van het voormalig Gewest Utrecht , welke een verzoek bevatte, om. ingelicht te worden , of die geenen, die by of even na de Staats-Omwenteling van 1795, van daarnaar buiten 's Lands zyn gereisd , met Pasfen van het voormalig Beftuur, voor eenen onbepaalden tyd, en die nog niet zyn wedergekeerd, ook vielen in de termen van Emigratie.

Daar dit by de eerfte Kamer genomen befluit van volharding zich alleenlyk gronJt op derzelver inftemmin^ met het gemelde verflag , hebben uwe gelastigden ook zich verplicht gehouden, om dit met alle aandacht te overweegen. zy hadden toch reets bevoorens het eerfte, op den 28 November gei omen, den 30 November ter deezer Kamer ingekomen, den 1 December eereftjrneeid , en vervolgens aan hun ter hand gefteld befluit, met de nauwkeurigfte oplettendheid overdacht, en ten hoogften ongenegen, om aan eene flechts genoegzaam beftaanbaa» re uitvoering van eenig gebod der Staatsregeling de minste ftremming toe te brengen , hadden zyaiet, das na Ce 3 tea

Sluiten