Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*o

a2 JANUARY 1799.

ten ftrengfren dit befluit aan den inhoud van dezelve te hebben getoetst, en alleenlyk juist wegens de daarmede, naar hun inzien, bevondene ftrydigheid, hun geenzins overhaast oordeel, in een zaak van zo veel gewigt, ter deezer Vergadering uitgebragt; ook had hun het daarmede inftemmend befluit van deeze Kamer van die klaarheid en bondigheid gefcheenen , dat zy over het algemeen hierop geene gegronde n?fenbedenking meenden te kunnen vermoeden, met de uiteifte opmerkzaamheid derhalve» doorleezen zy thans het nader verflag, waarop het volhardend befluit der eerfte Kamer zich vestigd, ten einde de bondigheid der redenen van volharding,of de voldoende onczenuwing en oplosfing der door deeze Kamer bygebragte zwaarigheden , daar in , zo mooglyk te ontdekken , waar aan zy met de uiterfte volvaardigheid gaarne hulde zouden hebben gedaan; dan hoe gaarne zy dit geweuscht hadden, moeten zy tot hun leedwezen verklaaren, dat de uitflag hieraan geheel niet heeft beantwoord.

Zy zullen niet (tilfbian , by de befchuldiging van vertraaging tegen deeze Kamer , terflond in den aanhef te vinden, zo min als by eenige uitdrukkingen, in 't vervolg voorkomende, daar deeze, op zich zelf, niets met dé wederlegging der van hier aangevoerde redenen gemeen hebben , zyn uwe gelastigden 'er ook verre af, van dezelve mede tot die gronden te brengen, waar mede de eerjle Kamer zich veré'enigd , en haar befluWzx op gebouwd heeft; hoe ligt het hun dan zoude zyn, de ongegrondheid en tevens de niet genoegzaame gepastheid derzelve, up het duidelykst aan te toonen , zo eerbiedigd zy nogthans te zeer de zo heilzaame en vriendeJyke harmonie der beide Kamers, om niet liever het eeu en ander onbeantwoord voorby te gaan, en zich alleenlyk by het meer ter zaake zelve dienende, te bepaalen.

Terflond echter zien zy zich in de, op zich zeJf, onaangenaame verplichting, om uwe aandagt by de onjuistheid eener vooi(telling te vestigen, die hier al te gewigtig en tevens te fterk in het oog lopende is, om 'er niet een ©ogenblik aan toe te wyden,

Op den aöKo /eaiber 1.1,, zeggen de verllsgdoeners,

heeft

Sluiten