Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a FEBRUARY 1799. s?

,,, Ordonnantiën, Dedaratiën of Rekeningen, welke ,, oiuic hoofde van Contract, 0f uit hoofde vaneasj„ geitede cyrofure, of óm and re bv km A ene „ voldoende redenen, van bet Zegel beh -oren re zyn „ geëximeerd, woiden gefield de woorden: Lxeti.pt „ van het Ze^el.

3°. „ De Rekenkamer wordt geauthoriferrd allpzodanige Declaratiën , Rekeninger. of O.uonnantiën „ evengemelde woorden aan het hoofd henl-e.jdc, ais „zodanig te houden, en aldus te expeaièeren. De „ Agent van de Marine zal, als een gevolg * au Articul » 38- zyner infrructie, gehouden zyn te zorgen, dac „ op alle Declaratiën, het zy van Leverantiën of n„ derzins, worden gefield hec volgende Appomie„ ment: Gezien by den Agent van Marine ' en te „ b engen ter Generaliteits, in het vervolg ter Na„ tionaale Rekenkamer, te tekenen door oen Agent „ of door iemand van zyner.twege, en zulks^ten „ blyke , dat door den Agent aan den inhoud van ge„ melde Articul 38. zyner Inflruftie zy voldaan, „ met dien verftande nogthans, dat dit Appointemenc „ niet verder zal dienen, dan om tekenn.n te geven, „ dat aan den A^ent behoorlyk zygebleeken, dat de s, Leverantiën en dienften, wa-tr voor betaaling is ge» „ vraagd, waarlyk aan en ten dienfle van den Lande :j zyn gedaan en geprajfleerd, en zonder dat de Agent „ zal gehouden zyn, in eenige calculative details te „ treden , als welke examinatie blyft ter Rekening en „ verantwoording der Generaliteits Rekenkamer.

„ En zal Extraét deezes worden gezonden aan het ,, Uitvoerend Bewind en de Generaliteits Rekenkan ™er, refpeclh-elyk tot informatie en i.aiicht.

„ En zal dit befluit, overeenkomf.ig Articul 60, M der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge- ■ B 3 M zon-

Sluiten