Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.\0

15 FEBRUARY 1799.

„ fomma van tweeduizend Guldens, or der zodanige „ mids echter, als in dezelve Misfive ftaat vermeld.

„ En overweegende, dat het gedaane verzoek om „ remis, allezins billyk en het aangevoerde deswe„ gens der waarheid conform is:

„ Overweegende, dat de Requestranten door de „ onvoorziene rampen des Ooriogs, en dus buiten „ haare fchuld, niet in ftaat zyn geweest de an„ derzins mooglyke voordeden van derzelver Pacht „ te erlangen:

M Overweegende, dac de billykheid alleszins vor„ dert, dat de Requestranten, uit hoofde der door „ hun geleeden Importante 1'chaedens, eenigermaace ,, worden te gemoet gekomen.

„ Bejluit. Het Uitvoerend Bewind te autborifee„ ren, zo als geauthorifeerd word by deezen, om don „ Agent vanFinantiën te qualificeeren, ten einde aan „ de Requestranten, uit aanmerking der gelecden ver„ liezen, te verleenen Remisfie van een half jaar Pacht „ eer fomma van cwee duizend Guldens, mids dezelven ,, verplichc zullen zyn, om op verbeurte van 'c effect „ deezer Remisfie, binnen een maand, na receptie van „ de daarcoe ce nemene Refolutie, hunne overige „ fchuld, ter fomma van vier duizend Guldens, een ,, Domein Comptoire aantezuiveren, met authoriia,, tie op den Rentmeester , om na de volle verant„ woording der Pacht fomma, deeze geremitteerde „ fomma van twee duizend Guldens, wederom by „ verhaal in uitgave te brengen, ten welken einde „ Extracl deezes zal worden gezonden zo aan hec „ voornoemde Uitvoerend Bewind, ais der Generali„ teits Rekenkamer, om lefpedivelyk ce ïïrekkéh, „ tot derzelver informatie.

„ En zal dit Bejluit, overëenkomftig Art. 60. der „ Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden

,, aan

Sluiten