Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 MAART 1799. 14.1

„ van vier ten honderd, by Publicatie, van den 30. „ November ï. 1., op de Bezittingen gearresteerd, „ tot- aan de expiratiervan den derden Termyn van „ die zelfde Hcfrhg, ten einde als dan die drie Ter„ mynen te gelvk te mogen voldoen.

„"En overweegende, "dat door het expirceren van „ den tweeden Termyn der bovengemelde heffing, „ als mede door het op handen zynde onderzoek naar „ den riehtigen'opbrengst deezer Termynen, de Re„ questran.t yan dè dispoficie .van het Vertegen woor; digend Lichaam ten fpoedigften behoort te worden ,? geïnformeerd, verklaard, dat'er in deezen bellaar „ onverwylde noodzaaklykheid.

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van 'énk verwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art.32. Lit b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer 1 overweegende, dat de redenen, door de.Eerfte Kamer bygebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de .verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Beftuit;. houdende:

„ Voorts overweegende, dat de Requestrant door „ de overftroomingen van water verhinderd is gewor„ den, de onroerende Goederen tot den Boedel van „ wylen voorn. E. C. J. Sloet behoorende, te do.n „ opnemen eVtaxderën,en zich alzo neg b'üiteh'fta'ac bevind,, om het vcrfchuldjgde van deezen Boedel „ in meergemelde heffing te kunnen opmaaken. . „ Bejluit: .liet verzoek ten Ueque.-te gedaan, te „ accordeereh, en dienvolgcnde aan den Requestrant „ in. bovengemelde qualiteit te'verleenen een uicllel „ van betaling van de eerfte en tweede Termynen va Q 5

Sluiten