Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36o so MAART 1799.

Terwyl Ulieder Gecommitteerden van gedagten zyn ,

zo als zulks door deeze Vergadering ook is geconfidereerd geworden, en waar op het bejluit van den 27. December is gebafeerd, dat het eene groote onbillykheid zoude zyn, wanneer men de gepenfioneerde en buiten deeze Republiek gedomicilieerde Officieren vrykendc , om in de gedecreteerde geldheffingcn te contribuëeren, daar men zulks van zodanige gepenfioneerde Officieren vorderd, aan wien het faveur niet is verleend, dat aan de eerstgenoemde is geaccordeerd geworden. — Zo ver des immer eene onbillykheid zoude exteeren , moest dezelve, naar het oordeel uwer Gecommitteerden , hier in beftaan ; datdebinnen deeze Republiek gedomicilieerde gepenfioneerde Officieren, welker derzelver aandeel in de ordinaire lasten bydragen , waar van de buiten deeze Republiek gedomicilieerde , en met verloven abfent zynde gepenfioneerde Officieren, geduurende derzelver afwezigheid zyn geëximeerd , daar te boven nog in de extraordinaire heffingen zouden moeten furneeren, offchoon die geencn , welke zich buiten dcezeRepubliök bevinden, naar aanleiding van de denkwyze der Tweede Kamer, hier van zouden behooren te zyn gelibereerd.

Ulieder Gecommitteerden door het genofeerde aangetoond hebbende, dat in hei generaal 'er niet eene onbillykheid, maar een billykheid in gelegen is, dat de buiten deeze Republiek gedomicilieerde , en met verlooven ablent zynue gepenfioneerde Officiers, de Zwitferfche Officieren , als zynde derzelver Penfioenen daarnaar gereguleerd, hier van uitgezonderd, even zo, als de zich binnen deeze Republiek bevindende gepenfioneerde Officieren, in de extraordinaire lasten dragen, vermeenen op denzelven grond veilig te mogen concludeeren, dat de buiten deeze Republiek gedomicilieerde gepenfioneerde Officieren, naar billykheid verpliet zyn derzelver verichuldigde, in de gedecreteerde geldluffing op de Bezittingen byte dragen; vermits Ulieder Gecommitteerden van oordeel zvn, dat nimmer buiten de Republiek gedomicilieerde gepenfioneerde officieren met mooglykheie. kunnen geconfidereerd worden, onder een ander Gouvernement helcherming te genieten boven de befcherming , we ke door het Bataaffche Gouvernement

aan

Sluiten