is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44* fi3 MAART 1799:

voor Zo verre zy hunne betrekking hebben, tot de S) goeds Politie ter vermyding van alle wanorde, en ,, tot voorkoming van alle fchaede, die anderfinti aan "j Lands Finantiën zoude kunnen worden toegebragt, ftiptelyk zouden moeten naar gekomen wort, den', tot zo lange deswegens by het Fertegenwoor„ digend Lichaam in V algemesn zoude zyn voorzien, 3, fommige Ingezetenen zich verkeerdelyk hebben la5, ten voorfiaan , dat het maaken van zodanige poef9, werken, zoude behooren onder de Ordonnantie en 5, Keuren, die tot de goede Poiicie betrekkelyk zyn.

„ Overweegende, dac by het 53. Articul van de „ algemeene beginfelen der Staatsregeling, met even s, zo veele woorden is bepaald, dat alle Gilden r ,, Corporatiën of Brotderfchappen van Neeringen , t, Ambachten, of Fabrieken zyn vervallen verklaard, M en ieder Burger in welke Plaats woonachtig, is 9, gerechtigd verklaard om zodanige Fabriek of Tra0, fiek op te rechten, of zodanig eerlyk bedryfaan te 9, vangen, als hy verkiezen zal, het dienvolgende 0, met deezen grondregel, onzer Conftitutie ten eenea, maal llrydig zoude zyn, indiende Ingezetenen als nog zouden verplicht worden, tot het maaken of verrichten van Proeven, welke nier anders zyn ge„ weest dan conditiën of midfen, waar aan de admis,, fie in de vernietigde Gil dens, is geaccrocheerd gen weest.

„ Overweegende , dat het nimmer de intentie van 5, het Verregenwoordigend Lichaam geweest is, om „ by deszelfs Decreet, het welk door het Uitvoerend „ Bewind, by Publicatie van den 5. October 1798. „ ter kennis van den Volke is gebragt, het maaken „ van zodanige proeven , of proefwerken , en nog

minder" de voldoening, van het geen deswegens voiv gens de refpective Gilde Keuren of Giidewcrwn

pLcgc