Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao MAART 1790. jet

a wendige Politie en Toezicht op den Staat van Dy„ ken, Wegen en Wateren, in dato 5. September {, des afgelopenen jaars, gemaakt moet worden, eu „ wel in maniere als volgt, dat wel de verzwaaring „ en bekleeding der Dyken, volgens voorgemelds „ Keur ofCieringvan Dykgraafen Hoog Heemraaden, „ of volgends voorgemelde Refolutie van den voorM fchreeven Agent, voor Rekening van den gemeeneri

Waard zal worden gedaan, tot op de hoogte van j, honderd en dertig duimen , in diervoegen , dat

daar en boven de Dyk door Gehoefflaagdens zal w kunnen worden verhoogd met nog zes duimen op

den Kruin des Dyks, zonder dat egter by deeze 5j laatfte verhooging van zes duime», eenige verzwaa-

ring of bekleeding des Dyks in zynen loop of do„ ceering zal worden verëischt, zullende by hét 4j doen der noodige jaarlykfche aanbeftedingen van hét w voornoemde werk, by ieder der gemelde vakken, „ voor zo verre hetzelve ten laste van de gemeene M Waard moet komen, moeten worden geconditidS) neerd, dat de Aannemers verpligt zullen zyn, met

derzelver aangenomen werk in gereedheid te zyn M voor ultimo September, terwyi vervolgens Gë-

hoefllaagdens verpligt zullen zyn , de verhoo:nng w van zes duimen op de kruin des Dyks dvar op té „ brengen , voor ultimo October van dat zelfde jaar, „ waarna ieder der gemelde vakken * het eerfte jaar „ na dat hetzelve in voegen voorfchreeven op des-

zelfs hoogte van 136 duimen en behoorlyke ton-

rondte zal zyn gebragt, weder door of van wegens

de gemeene Waard in de volle Keur zal werden „ opgeleverd en alzo by Gehoefflaagdens worden w overg-nomen en onderhouden.

„ 4*. Öat

Sluiten