Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a9 MAART 1799.

zyn , bekragtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid , door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend befluit; houdende:

j, Befloóten om de voornoemde Requestranten dern zeiver verzoek mids deezen, te accordeeren , en w dienvolgende hun ter zaake voorfz. in revifie, oh> „ der voldoening der requifita, daartoe ftaande, te j, admitteeren, met verleening aan hun van nog zës „ weekcr. boven den tyd ter iriflituëering derzelve ; „ zullende Extract deezes, met by voeging van copie

van de voorfz. Misfive, en van de bovengemelde „ Requeste en Bylagen in originali, (na de bekrag„ tiging van dit befluit) worden gezonden aan het fy Uitvoerend Bewind, tot informatie.

„En zal dit befluit , overeenkomftig het 60. „ Articul der Staatsregeling ter bekrachtiging wor„ den gezonden aan de Tweede Kamer, met en bëï, nevens voorfz. Misfive en Requesce , in originali.

En voorts over het voorfz. befluit zelf gedelibereerd zynde , heeft deeze Vergadering , ingevolge Att. 3*. Lit. e. van het Reglemenc B. der Scaacsregeling, gedecreceerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld befluit , en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal die bekrachtigd befluit, ingevolge Are. 69". der Staatsregeling, met de Misfive, Requeste en Bylage, al!e in originali,onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke formd aan de Eerfle Kamer.

Is geleezen een ExfraB uit het Register der be

Sluiten