Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*6

sq MAART 1799.

„ voornaamelyk naar de Grondbeginz°Ien, welke op „ zyne werkzaamheden eenen byzonderen invloed „ hebben.

s.

„ Aan hem wordt van wegens het Uitvoerend Benvind gedemandeerd het toezicht over alles wat tet de algemeenc huishoudelyk belangen van de Ba„ taaffene Republiek eenige betrekking heeft. 3

„ Hy zal dus eene onafgebroken zorae aanwenden

vo^r alles, wat tot bevordering, uitbreiding, op„ wekking en aanmoediging, van Koophandel, Zee» „ vaarr, Vrsfcheryën, Fabrieken, Tran* ken, Land-

bouw, en alle middelen van beftaan ; mitsgaders „ tot vermeerdering der Nationale induftrie en wel-

vaart in het algemeen, kan verftrekken. 4-

„ Hy zal verplicht zyn in alles, wat tot de uitoeffe„ ning van zynen post eenige betrekking heeft, de flipt„ fte onzydigheid in acht nemen; en oplettend zyn, n dat nooit de eene tak van welvaart ten kosten van

den anderen worde verdrongen.

„ Hy zal dus den Landbouw en de Fabrieken

nimmer ten nadeele van eikanderen, of van den „ Koophandel, noch den Koophandel met verwaar„ loozing of tot onderdrukking van Landbouw, Fa„ brieken of Trafieken, bevorderen.

5-

„ Hy zal ook geen gedeelte der Republiek tot on„ billyk nadeel van een ander gedeelte begunftigen, „ maar met ter zydefh- llintr van par:iculiere of plaat„ felyke belangen alleen het waar voordeel en het al„ gemeen weizyn van het geheek Bataaffche Volk, gj moeten is het oog houden.

Sluiten