Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 MAART 1799.

5*?

6.

& Hy zal, als Cönfiliarius van het Uitvoerend Be* jj wind, hetzelve moeten advifeeren op alle {tukken* j, hoe ook genaamd, welke den Koophandel, Zee„ vaart, Visfcheryën, Fabrieken, Trafieken; Land„ bouw, en alle andere Huishoudkundige belangea „ van het Gemcenebesc betreffen, het zy dezelve ,j door het Vertegenwoordigend Lichaam aan voor„ noemde Bewind zyn gezonden, of daaraan directe„ lyk zyn ingeleverd.

ff

,, Desgelyks zal hy verplicht zyn te hooren en té j, ontfangen alle zodanige mondelinge of fchriftelyke i, voorftellingen, a's hem met betrekking tot zyn vak * ,, door de refpective Ingezetenen deezer Republiek , j, of door eenig Perfoon, ren nutte van het algemeen „ belang, gedaan worden, ten einde dezelve te exa„ minèeren, en daaromtrent, naar bevind van zaaken*

aan het Uitvoerend Bewind de noodige voordragj, ten te doen.

8.

,,'Hy zal zich naauwkeurig doen onderrichten aan. „ gcande den tegenwoordigen aart en toefland vari

den Koophandel, Zeevaart en Visfcheryën, mits» „ gaders van den ftaat der Fabrieken, Trafieken, „ Handwerken, Neeringen en Handteeringen, en van n den Landbouw binnen ons Vaderland.

9 . .

„ Hy zal dezelve vergeiyken met den ftaat, welke „ in voorige tyden plaats greep, de oorzaaken vaa „ der'.elver vermeerdering, vermindering of verval „ opfpeuren, en alle gepaste, oude of nieuvewegen 5, en middelen, tot uitoreiding van het eerde; en ^ ftuiting of herftel van het laatfte trachten uitteden„ ken cf optegevem

LI 2 Hj

Sluiten