is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii APRIL IJ99- 219

s> den tyd van zes Maanden behoorlyk bewys zullen . „ moeten exhibeeren, dat bet meergenoemd oud „ Yzer aan de Yzer-Smederyën te Dantzig is af„ geleverd, om toe Land- eri ÜouwbehoeftcDs ver-^ werkt te worden.

„ Zullende Extract deezes gezonden worden aan „ het Uitvoerend Bevind, met en benevens voorfz. „ Requeste en Bylaagen, in originali, na de be„ krachtiging van dit Befluit.

„ En zal die bejiuit, ovcreenkoniftig Arr. 6p. der „ Staats regeling, ter bekrachtiging worden geübnden „ aan de Tweede Kamer, meten benevens de voorfz. „ Rcqu s e in originali.''''

En voorts over het voorfchr. Befluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 3a. Lic. e. van he: Reglement ü. der Staatsregeling, gedecreteerd:

Vje Tweede Kamer bekrachtigt het voorgeleid Befluit, en verandert hetzelve in een Decfeit-

En zal dit bekrachtigd Befluit, ingevolge Art. 69. der Staitsregeling, mee de Requeste en bylagen, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Be. wind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfle Kamer, i Zonder refitmtle )

Ts geleezen een Extratl uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam 'des Bataaffchen Volks, van den 10. April I. i., genomen, na gehoord te hebben i:e confideratiën en advis van'het Uitvoerend Bewind. dat mede alhier, geleezen is, op de Requeste van J. JL van Reefe, verzoekende permisfie, om vier honderd veertig douzyn Kousfcn , komende van HamN s kuvg t